Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

ALFA – OMEGA - SHOP

I.

Základní ustanovení, vymezení pojmů.

Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky“), část „A“ je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění. Část „A“ se vztahuje na smluvní vztahy vzniklé mezi Jiří Žemlička (dále jen „Prodávající“ nebo „Dodavatel“) a kupujícím-spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“ nebo „Kupující“

Obchodní podmínky se vztahují pouze na zboží zakoupené u prodávajícího.

Prodávající je fyzická osoba:

Název: Jiří Žemlička

Sídlo: Ametystová 632, Praha Radotín

IČO: 70551588

DIČ: CZ70551588

Kontakt: e-mail info@alfa-omega-shop.eu, tel.: +420 773 059 557

Kupujícím-Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (§53 odst.3 Občanského zákoníku).

Přepravní službou (dále jen „Dopravce“) je právnická nebo fyzická osoba podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky.

Spotřebitelská smlouva (dále jen „Smlouva“) je smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Prodávající. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy mezi Spotřebitelem a Prodávajícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebráni-li tomu okolnosti na straně Kupujícího či Prodávajícího, lze Smlouvu uzavřít i jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená Smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a veřejně přístupné na všech provozovnách Prodávajícího, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

II.

Bezpečnost a ochrana informací.

Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy s Kupujícím a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem týkajícího plnění kupní smlouvy a ten jen v rozsahu nezbytně nutném.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním osobním údajů v databázi Prodávajícího. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být použito pro plnění kupní smlouvy a za účelem případné nabídky obchodu a služeb Kupujícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, včetně dalších zákonných práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, registrovaných značek atd., není-li v konkrétním případě zvláštním ujednáním stanoveno jinak.

III.

Objednávání, uzavření smlouvy.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Kupující má právo a možnost kontroly a opravy před odesláním objednávky. Objednávka Kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení Kupujícímu s tímto jeho návrhem. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání, platnost uzavřené smlouvy je 3 pracovní dny pro zboží na skladě Prodávajícího v okamžiku návrhu Smlouvy. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě Prodávajícího, může dojít po vzájemné dohodě k prodloužení platnosti uzavřené Smlouvy a případné změně ceny vzhledem k aktuální situaci na trhu nezávisle na vůli Prodávajícího (kurzu Kč vůči zahraničním měnám, změna podmínek výrobce).

Objednávat lze následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu, jehož provozovatelem je Prodávající

IV.

Platební a dodací podmínky.

Způsob plateb:

- platba dobírkou při doručení zboží, hotovost přebírá Dopravce

- platba bankovní převodem, pouze pro Kupující, kteří mají přidělený kreditní rámec se splatností.

Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle skladové dostupnosti produktů a provozních možností. Prodávajícího ihned nebo v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění osobním odběrem nebo na uvedenou adresu v objednávce. Při osobním plnění a způsobu platby jiným než hotovost nebo při plnění prostřednictvím dopravce, může zboží převzít jen osoba k tomu pověřená, která se musí dostatečně identifikovat a prokázat, že je oprávněna zboží převzít. Prodejce zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím Dopravce, po celé České republice obvykle do 1–3 pracovních dnů. Náklady na dodání se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy.

Ceník služeb dopravy a logistiky:

- Přepravní služba (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce (Přepravní služby) PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz) Před doručením zásilky je vždy telefonický kontakt pracovníka přepravní služby. Ve vybraných městech lze zásilku doručit i ve večerním čase od 17.00 do 21.00 hodin.

- Osobní odběr znamená vyzvednutí Produktů Kupujícím v provozní době na kterémkoliv Prodejním místě Prodávajícího Kupující je povinen bezprostředně po splnění dodávky překontrolovat stav plnění smlouvy. Pokud Kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a dodaným zbožím, co do druhu, množství, je povinen ihned uplatnit rozpor s kupní smlouvou (reklamaci).

V případě plnění Dopravcem je kupující navíc povinen překontrolovat spolu s Dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost bezpečnostních pásek, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je například neúplná nebo poškozená. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození zboží po odstranění obalu, uplatní Kupující reklamaci.

V.

Odstoupení od smlouvy.

Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (§53 Občanský zákoník) má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (§53 odst. 7 Občanský zákoník). Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit od smluv (§53 odst. 8 Občanský zákoník)

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle výše uvedeného, má Dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (§53 odst. 10 Občanský zákoník) nebo je-li hodnota plnění smlouvy snížena (došlo k částečnému spotřebování, opotřebování či neúplnému vrácení zboží), je Spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích (§458 Občanský zákoník). Dodavatel je zároveň povinen vrátit Spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Odstoupení od smlouvy Spotřebitel je povinen oznámit Dodavateli písemnou formou, kterou lze přiložit k vrácenému zboží, Dodavatel doporučuje před zasláním zboží pojistit. Pokud nedojde k vzájemné dohodě o prodloužení platnosti uzavřené smlouvy, například z důvodu změny ceny, ukončení výroby atd., může bez sankcí od smlouvy odstoupit Spotřebitel i Dodavatel. O svém rozhodnutí o odstoupení smlouvy je nutné druhou stranu informovat písemnou formou.

VI.

Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb. Podmínky uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále reklamace) - zákonná záruka. Reklamace vad vzniklých v zákonné záruční době, jejich uplatnění a nároky upravují v plném rozsahu příslušné právní předpisy. Při prodeji zboží je zákonná záruční doba na prodávaném zboží, jejím obalu nebo vyznačena lhůta k použití zboží.

Způsob uplatnění reklamace.

Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady formou zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby je doporučeno zaslat zboží vždy na adresu sídla Prodávajícího.

- reklamace Spotřebitel povinen oznámit Dodavateli písemnou formou.

- dodání originálu faktury nebo dokladu o nákupu, na kterém je reklamované zboží uvedeno.

- při využití služby zpětné dopravy zboží k Prodávajícímu prostřednictvím dopravce je nutné zboží zabalit do vhodného obalu (nejlépe původního), tak aby nedošlo k poškození v průběhu přepravy, pokud k poškození zboží dojde v průběhu přepravy a Dopravce v následném reklamačním řízení zamítne reklamaci z důvodu nevhodného přepravního obalu, nese Kupující plnou odpovědnost za způsobenou škodu, v těchto případech vrací Prodávající zboží zpět Kupujícímu.

Vyřízení reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamovat potraviny můžete pouze v případě vady - např. po datu použitelnosti, viditelně zkažené potravině. Načaté potraviny vrátit nelze. Potraviny doma uchováváme na suchém a pokud možno chladném místě. Po jejich otevření by měla následovat pokud možno co nejrychlejší konzumace. Proto je nutné si při nákupu potravin bedlivě všímat, zda potraviny nejsou viditelně napadeny plísní. Při skladování doma je pak ideálním úložištěm lednička.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

Reklamace zboží poškozeného přepravou.

V případě doručení zásilky-zboží Kupujícímu, která je viditelně poškozena, má Kupující právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození zboží po odstranění obalu, uplatní Kupující reklamaci. Pro vyloučení případných pochybností a možného zamítnutí reklamace Prodávajícím je doporučeno Kupujícímu, aby ihned při převzetí zboží, maximálně ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí nahlásit škodu příslušnému Dopravci, a sepsal s ním protokol o poškození zboží. Na základě tohoto písemného protokolu o poškození zboží a výsledku šetření Dopravce rozhodne Prodávající o oprávněnosti reklamace, v případě uznání reklamace má Kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní Smlouvy.

VII.

Závěrečná ustanovení.

Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí přiměřeně ustanovení výše uvedených právních předpisů.

Kupující a Prodávající jsou těmito Obchodními podmínkami vázáni. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

V Praze dne 13.11.2013.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ